בטעינה...

מנהל יחידת החינוך היסודי 31/2021

 

מנהל יחידת החינוך היסודי 31/2021

מכרז חיצוני לתפקיד מנהל יחידת החינוך היסודי

מס' מכרז 31/2021

דיגיטאלי 100

היחידה:

חינוך.

תואר המשרה:

מנהל יחידת החינוך היסודי.

דרגת המשרה ודירוגה:

דרגה4-1 מדירוג הסכמי מנהלי החינוך.

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

הובלה וניהול מערך החינוך היסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל חינוך ברשות.

עיקרי תפקידו:

‏א.       תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב.

‏ב.        ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של התלמידים.

‏ג.        ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות.

‏ד.        קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.

‏ה.       ניהול תוכניות ופרויקטים ייחודיים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

٠     בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

٠     בעל תעודת הוראה.

٠     המנהל יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי-

·       ניסיון מקצועי של 3 שנים.

·        לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי

 

 

ניסיון ניהולי­

ניסיון ניהולי של 5 עובדים או יותר במשך 3 שנים לפחות.

דרישות נוספות

·        שפות- עברית ברמה גבוהה.

·        יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFlCE לרבות אקסל

·        הגבלת כשירות-

·        עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

·        העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

       הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

       הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

       הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

       בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

       ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.

       מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים.

       עבודה בצוותי עבודה.

 

כפיפות:

מנהל חינוך ברשות.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

 

 

1.      כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.      מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.      קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.      אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

 

 

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום25.11.2021 .

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר