בטעינה...

מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022

 

מרכז מתנדבים במחלקת הרווחה 24/2022

רכז התנדבות מכרז חיצוני - 35%

מכרז פומבי מס' 2022/24

מס' דיגיטאלי 190

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מרכז מתנדבים במח' הרווחה

 

תואר המשרה: מרכז מתנדבים

אחוז משרה :35%.

דרוג ודרגה: דרוג עו״ס (יא׳־ ט׳) או דרוג הוראה או 37־ 39 בדרוג המח״ר

כפיפות: למנהל המחלקה

 

תיאור המשרה:

הכנת תכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

גיוס מתנדבים ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן יעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.

הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים, תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים, והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.

קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בתחום הרווחה, ריכוז מידע ותאום פעילות בין הארגונים.

הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חירום ־ אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המקומית". והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.

הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.

ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.

ייזום פרויקטים התנדבותיים כשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.

ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, תגמול מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.

דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים.

ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות המשרה:

א. תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.

כ. עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.

ג. לעובד סוציאלי ־ רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

מסלול הקידום: (לעובד המדורג בדרגת העו״ס)

דרגה התחלתית: רמה י״א בדרוג העו״ס.

לאחר שהייה של שנה: קידום לרמה י׳

לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ט׳

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 30.06.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד