בטעינה...

מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022

 

מכרז פנימי: מדריך –ראש צוות במח שירותים חברתיים D18/2022

לפי תקנות ונהלי עיריות, הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד

ובעלי משרות קבועות באחוז משרה 25% לפחות

מכרז פנימי מס' D18/2022

מס' מכרז – דיגיטלי –196

תפקיד מדריך –ראש צוות במח' שירותים חברתיים

תיאור משרה: מדריך- ראש צוות

אחוז משרה: 100%

דירוג ודרגה: דירוג עו״ס (ז-ה)

כפיפות: למנהל מחלקת שירותים חברתיים

תיאור המשרה:

·       אחראי על מתן השרות ע״י הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גיאוגרפי מוגדר.

·       שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ״י מדיניות המשרד.

·       אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור הגיאוגרפי שבאחריותו.

·       אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.

·       אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.

·       אחראי לתפקוד מקצועי ומנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.

·       מדריך ראש צוות ממונה על עו״ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 8־6 משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים (סמך- מקצועיים) ועובדי מינהל וזכאות בצוות.

·       מנחה מדריך ומייעץ לעו״ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה, מתאם עבור העובד הדרכה־ ייעוץ מקצועיים.

·       אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.

·       מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.

·       מנחה ומדריך את צוות העובדים הסוציאליים כקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. מעריך בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת לשנה).

·       אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאו עם המנהל תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות היעד.

·       אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלי באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.

·       יוזם פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.

·       בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.

·       אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצועו התקין.

·       חבר כצוות הבכיר של המחלקה.

·       מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול זמנו.

·       מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

·       כל משימה התחום העיסוק הרחב.

 

דרישות המשרה:

·       בעל תואר בעבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A.

·       ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.

·       בוגר קורס מדריכים/ראשי צוות או סיום לימודי מ.א. במגמת הדרכה

מוכרת באוניברסיטה וקיבל מהמשרד תעודת מדריך מוסמך.

·       רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

מסלול הקידום:

דרגה התחלתית: רמה ז׳ בדרוג העו״ס.

לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו .

לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ה׳.

v    הערה: תלמיד המשתתף בקורס מדריכים ראשי צוות ומשובץ בפועל במשרת מר״צ מיום תחילת הקורס או לאחר פתיחת הקורס, זכאי לשכר של מר״צ. אם לא יעמוד בדרישות הקורס יוחזר למשרתו הקודמת ושכרו ישולם בהתאם למשרתו הקודמת.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 14.07.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד