בטעינה...

רופא וטרינר רשותי 36/2022

 

רופא וטרינר רשותי 36/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פומבי מס 36/2022

מס' מכרז – דיגיטלי 223

- עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רופא וטרינר רשותי

 

היחידה:

השירות הווטרינרי הרשותי /עירוני

תואר המשרה:

רופא וטרינר רשותי

דרגת המשרה ודירוגה:

3-4 רופאים וטרינרים

היקף העסקה:

33%

סוג מכרז:

פומבי

תיאור התפקיד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

עיקרי התפקיד:

‏א.     ניהול השירות הווטרינרית.

‏ב.      פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.

‏ג.      פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור).

‏ד.      חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.

‏ה.     פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.

‏ו.       ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.

‏ז.      קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

‏ח.     כל משימה /מטלה בתחום העיסוק הרחב.

תנאי סף:

·       השכלה ודרישות מקצועיות:

·       השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ״א-1991.

·       סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע״י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

·       בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של סעיף 3 שלעיל יידרש לעבור גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.

·       התחייבות של הרופא הנבחר לעבור ולסיים את ההכשרה תוך 18 חודשים מהבחירה.


·       המינוי יהיה זמני עד עמידה בכל התנאים.

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

א. ניסיון מקצועי

8

 

שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

ב. ניסיון ניהולי

ניסיון של שנה אחת לפחות.

 

דרישות נוספות:

‏ה.      שפות - ערבית -עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.

‏ו.       יישומי מחשב - היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.

‏ז.       רישום מקצועי - הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ״א-1991.

‏ח.     רישיון נהיגה - בתוקף.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

ט. איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.

י. ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.

יא. עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.

יב. עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות:

מנהל השירות וטרינרי בעירייה

מינהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.08.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·        תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר