בטעינה...

עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022

 

עו-ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי 39/2022

 

מכרז פומבי מס' 2022/39

מס' מכרז דיגיטלי 226

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד עו"ס בתחנת משטרה-במגזר הערבי

תואר המשרה: עו"ס בתחנת משטרה- במגזר הערבי

אחוז משרה : 100%.

דרוג ודרגה: דרוג עו״ס (י־ ח ) .

כפיפות: מנהל מוקד עירוני ומנהל יישובי למאבק באלימות ואלכוהול

 

הגדרת תפקיד עו"ס בתחנת משטרה-

1.      הנגשת השירות למעורבים באירועי אלימות במשפחה ליצירת קשר ראשוני מכיל שיאפשר שיתוף פעולה מיטבי.

2.      לפעול לגיוס המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת משטרה, לתהליכי טיפול בקהילה.

3.      להיות איש קשר מוגדר של תחנת המשטרה עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה ועם בעלי התפקידים האחראים על מתן מענה לתופעת האלימות במשפחה ביישוב המוצא של המשפחה.

4.      ביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלוננים לשיחה ראשונית ב"זמן אמת", לרבות אפשרות לביצוע אבחון, הערכת מסוכנות או התערבות בתוך התחנה ככל שהתבקש לכך ע"י הקצין המוסמך או הקצין הממונה.

5.      לקדם פעילות בקהילה לאיתור מוקדם ולליווי לשירותי טיפול ו/ או אכיפה.

6.      שיפור המענה האכפתי והטיפולי בתופעת האלימות במשפחה בישובים שבתחום אחריותו.

7.      כל מטלה בתחום העיסוק הרחב.

דרישות תפקיד ותנאי סף:

·       בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A בעבודה סוציאלית .

 

·       עובד סוציאלי רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.

·       הכרה של תחום האלימות ורקע מקצועי בתחום.

·       יכולת מקצועית לעבודה בשיתופי פעולה

·       יחסי אנוש מיטביים וידע בהנעת תהליכים קהילתיים.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.       כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.       מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.       קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.       אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 08.09.2022.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד

 

 

 

 

 


·