בטעינה...

סמנכל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל ) 57/2022

 

סמנכל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל ) 57/2022

 

מכרז פומבי מס' 57/2022

מס' מכרז – דיגיטל 256

סמנכ"ל שירות ופיתוח הון האנושי ( מנהל מינהל )

היחידה:

כללי

תואר המשרה:

סמנכ"ל שירות ופיתוח הון אנושי ( מנהל מינהל )

דרגת המשרה ודירוגה:

לפי חוזה בכירים 70%-80% בכפוף לאישור משרד פנים

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

פנימי/חיצוני

תיאור תפקיד:

ייעוד

גיבוש, התוויה וביצוע של מדיניות הרשות המקומית בתחומים של שיפור איכות השירות לתושבים, עסקים ובאי העיר, שירות פנים ארגוני ופיתוח ההון האנושי / פיתוח ארגוני

תחומי אחריות:

1.      אחריות לקידום תרבות שירות – ללקוחות העירייה (תושבים, עסקים, מבקרים) ושירות פנים ארגוני (עובדים ויחידות):יצירת תשתית מקצועית כלל רשותית בתחום השירות – אסטרטגיית שירות, בסיס ידע וכלים ליישום האסטרטגיה, בניית מערך מובילי שירות בעירייה.

בקרה על איכות השירות ושביעות רצון התושבים/העובדים, בניית מערך מדדים ותהליכי מדידה ובקרה והובלת תהליכי למידה והפקת לקחים.

במסגרת זו, אחריות מעקב ובקרה על המוקד העירוני.

2.      אחריות מעקב ובקרה לפיתוח ההון האנושי, לרבות תכנון אסטרטגי של ההון האנושי בהתאמה לצורכי העירייה הקיימים והעתידיים, הובלת תהליכי פיתוח ארגוני, אחריות מעקב לקידום תהליכים לשיפור השירות לעובדי העירייה ורווחת העובד, קידום תהליכי דיגיטציה בשירות לעובד, קידום תהליכים לשיפור השירות ליחידות העירייה, קידום תהליכים חוצי ארגון. אחריות מעקב ובקרה על יחסי עבודה בעירייה לרבות מעקב אחרי מכרזי כח אדם, ממשקי עבודה בין משאבי אנוש ושכר.

3.      הובלת פרויקטים ותהליכים חוצי ארגון על פי הנחיית מנכ"ל בתחומים כגון חדשנות, שיפור ממשקים ועוד.

4.      ניהול תהליך בנייה, מעקב מימוש ובקרה על ויישום תוכנית עבודה מתוקצבות.

5.      תחומי אחריות נוספים ומטלות נוספות בהתאם להנחיות המנכ"ל.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 

 

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שבע שנות ניסיון באחד או יותר מתחומי העיסוק שבתפקיד

עבור הנדסאי רשום: שמונה שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום: תשע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

 

ניסיון ניהולי

חמש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

 

 

דרישות נוספות

·       שפות- בהתאם לצורך.

יישומי מחשב - היכרות עם יישומי office

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

·       תקשורת בין אישית טובה, יכולת יצירת קשרים בינאישיים, רתימה לעשייה ובניית אמון בין שותפים

·       שילוב בין ראייה מערכתית רחבה ותשומת לב לפרטים

·       ניהול פרויקטים רוחביים חוצי ארגון

·       יכולת הובלה

·       עבודה בתנאי לחץ ובשעות בלתי שגרתיות

כפיפות:

מנכ"ל/ראש רשות

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

הערות:

·       מועמדים העומדים בתנאי הסף של המשרה יישלחו למבחני התאמה ע"י מכון אבחון חיצוני טרם זימונם לראיונות בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979.

 


 

 

 

מנהלה : הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.         כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.         מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.         קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל,, וזאת לא יאוחר

מיום 23.11.2022.

מועמדים ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע, מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף, רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף ייענו.

Ø     הערה :

מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך, וקליטתו לעבודה מותנית באישור יועמ"ש בעירייה ו/או יציגו או ועדת השירות במשדר הפנים.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד .

       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

 

בברכה

ד״ר סמיר מחאמיד

ראש העיר