בטעינה...

מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר 61/2022

 

מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר 61/2022

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פומבי מס 61/2022

מס' מכרז – דיגיטלי 260

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מנהל מדור רכז לשילוט וחוקי עזר

היחידה:

שפ"ע .

תואר המשרה:

מנהל מדור רכז לשילוט ופרסום.

דרגת המשרה ודירוגה:

מח"ר 37-39

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

הסדרת רישוי השילוט והפרסום בתחומי הרשות המקומית בהתאם לחוקים והתקנות, חוקי העזר העירוניים ומדיניות הרשות המקומית. עיקרי התפקיד:

‏א.      ניהול היחידה לשילוט ופרסום.

‏ב.       טיפול בבקשות לרישוי שילוט עסקים.

‏ג.        הסדרת תשלומי אגרות שילוט עסקים.

‏ד.        מעקב וביקורת על רישוי שלטים.

‏ה.        טיפול בבקשות לרישוי שילוט חוצות.

‏ו.        הסדרת הדבקת המודעות על גבי לוחות המודעות

העירוניים.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי- לא נדרש.

                  ניסיון ניהולי­

 

        ברשות מקומית ברמה ב' ניסיון בניהול של לפחות 5 עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות, או כהונה במשרה בדרגות 38-40 ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות.

 

 

 

 

 

 

 

דרישות נוספות

                  שפות- עברית ברמה גבוהה.

                  יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות - office

           רישום פלילי - היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

ייצוגיות.

שירותיות.

כפיפות:

מנהל אגף שפ"ע

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 01.12.2022

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד