בטעינה...

תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 68/2022

 

תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית 68/2022

מדירוג بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז לתפקיד תובע עירוני ועורך דין בלשכה המשפטית

מכרז חיצוני מס" 2022/68

מס' דיגיטלי 273

 

היחידה : הלשכה המשפטית

דרגת המשרה ודירוגה : תובע מתחיל / עורך דין מתחיל דרגה ב עד א2 מדירוג המשפטנים .

או חוזה דירוגי לפי דירוג (987)משפטנים ( דרגה ב- א2 ) כפוף לאישור משרד הפנים.

היקף העסקה : 100%

תיאור התפקיד :

יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי , ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

תחומי אחריות :

1.     ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות הדנות בעבירות מכוח חוקים , תקנות , צווים וחוקי עזר ( לרבות חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט –נוסח משולב-.

2.     בחינת חומר החקירה והעברתו להשלמת חקירה מגורמי הפיקוח ו/או ממונים ו/או מגורם אחר שברשותו חומר רלוונטי בנושא , במידת הצורך.

3.     מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגיש כתב אישום.

4.     הכנה , כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השונות , לרבות : כתבי אישום , צווים שיפוטיים ומנהליים , בקשות שונות ערעורים ועוד.

5.     ייצוג וניהול ההליכים הפליליים בבית המשפט ( שלום ומחוזי ועליון ) ובכלל זה כתבי אישום בקשות לעיכוב הליכים , צווים וכיוצ"ב.

6.     מתן החלטה בבקשות לביטול ברירת קנס וביטול ברירת משפט בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

7.     ייצוג התביעה העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים הרלוונטיים , וייצוג הרשות המקומית בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות.

8.     ייעוץ שוטף בתחום הפלילי ליחידות הרשות על פי ההנחיות ובתיאום עם הממונה בלשכה המשפטית.

9.     ייצוג הרשות בהליכים משפטיים אזרחיים ומנהליים בהתאם להנחיית הממונה בלשכה המשפטית .

10. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית , לרבות נוסח מכרזים וחוזים , הכנת חוות דעת משפטיות .

11. ביצוע מטלות ותפקידים נוספים על פי קביעת והנחיית הממונה בלשכה המשפטית.

 

מאפייני עשייה ייחודיים :

 

א.    כתיבה וניסוח מסמכים / חוזים מכרזים /נהלים.

ב.     ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.

ג.      תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

תנאי סף :

1.     השכלה תואר ראשון במשפטים שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

לשם עמידתו בתנאי זה יצרף המועמד העתק של תעודת התואר הראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 

2.     רישום מקצועי : רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

לשם הוכחת בתנאי זה יצרף המועמד העתק של כרטיס החבר שהונפק לו ע"י לשכת עוה"ד לשנת 2022 , כשהוא מאושר כנאמן למקור ע"י עו"ד או אישור מלשכת עורכי הדין בדבר תשלום דמי חבר.

 

כפיפות : היועץ המשפטי של הרשות או הממונה הישיר בלשכה המשפטית.

 

 

דרישות נוספות :

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office ותוכנות מאגרי מידע.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל :

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

·        הערה :- מתנהל דיון בבית הדין האזורי לעבודה

בתיק 55046-11-22 בעניין התפקיד של "תובע עירוני"

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.12.2022

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר  מחאמיד

ראש העיר