בטעינה...

מדריך מוגנות זמני 08/2023

 

מדריך מוגנות זמני 08/2023

 

מכרז פומבי מס' 8/2023

מס' דיגטאלי 298

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מדריך מוגנות זמני למשך שנה

אחוז משרה :100%*2

דירוג ודרגה : 38-36 דירוג מח"ר/ 8-6 דירוג מנהלי

תיאור התפקיד:

מדריך המוגנות הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל למניעת אלימות ונשירה סמויה בתוך בית הספר.

המדריך מגביר את הנוכחות הבוגרת בכל שטחי בית ספר ועוסק באיתור תופעות של נשירה סמויה ומעורבות תלמידים בהתנהגויות סיכון (אלימות, עבריינות, בריונות מכוונת, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועוד).

המדריך יוצר קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ומהווה עבורם דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי.

עבודת המדריך מכוונת בראש ובראשונה בכל שטחי בית הספר ולכלל התלמידים הלומדים ואינה מוגבלת לליווי פרטני או קבוצתי של תלמידים בעלי קשיים.

תפקידי המדריך בבית הספר:

·       מסייר בכל הזירות הרלוונטיות בבית הספר שער, מסדרון, קפיטריה, חצר, הסעות, שירותים ועוד.

·       מסייע ב"הרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים.

·       מדווח על אירוע או מידע חשוב אליו נחשף לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע.

·       מעודד תלמידים השרויים במצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בבית הספר.

·       שותף בצוות הבית ספרי של חינוך חברתי – ערכי.

·       אחת לחודש, לפחות, המדריך נפגש עם הגורם המוסמך מטעם בית הספר (מנהל, סגן, יועץ) לצורך שיתוף בתובנות ובמידע הנצבר.

תנאי סף:

השכלה:

·       בוגרי 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·       בעל ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער.

·       בעלי יכולת תקשורת טובה עם ילדים ובני נוער.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקם שונים אודות הניסיון

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, וזאת לא יאוחר מיום 26.1.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד