בטעינה...

רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 15/2023

 

רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום) 15/2023

מכרז חיצוני מס' 15/2023

מ'ס דיגיטלי 305

 

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד רכז קהילה (תכונית לעצור את הדימום)

אחוז משרה:50%*2.

דירוג ודרגה: 7-9 דירוג מנהלי

39-37 דירוג אקדמי לבעלי תואר אקדמי.

כפיפות מקצועית : מנהל מתנ"ס.

כפיפות ניהולית: חוסן קהילתי .

 

הגדרת תפקיד רכז קהילתי

רכז קהילתי אחראי על ריכוז והובלה של כלל הפעילויות הנדרשות לצורך קידום יוזמות קהילתיות הממוקדות במניעה ובעבודה עם ה"כוחות" וה "נכסים" המזוהים ביישובים.

בפרט, הרכז הקהילתי אחראי על גיוס, ליווי והנעה של מתנדבים, הורים, פעילים ומנהיגים פורמאליים ובלתי פורמאליים, שיש ביכולתם לתרום לקידום תחושת ביטחון ולמניעה של התנהגויות סיכון.

משימות הכרוכות במילוי התפקיד:

·       הובלה של תכנית מניעה קהילתית בעלות מטרות מוגדרות, הדורשת עבודה עם נציגי הקהילה (לדוגמא ועדת שכונות – מנהיגות מקומית ).

·       גיוס הורים וארגון פעילות קהילתית שקהל היעד שלה הוא הורים, כדוגמת סדנאות הורים, התנדבות הורים, הרצאות קהילתיות, סיירת הורים .

·       עבודה עם פעילי שכונה.

·       ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה .

·       גיוס, בנייה וארגון של תכנית הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים ביוזמות קהילתיות שנועדות למנוע התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער, להגביר ביטחון, לצמצם פשיעה, לתמוך בקורבנות ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות תפקיד:

·       עבודת "שטח" בשעות לא שגרתיות ובזירות בהן נדרשת הפעילות הקהילתית התאספות נוער ,מקומות ציבוריים .

·       זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.

·       יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים.

·       היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד.

ותנאי סף

·       תעודת בגרות מלאה מומלץ תואר ראשון .

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 02.02.2023.

 

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד