בטעינה...

רכז בית הספר כעוגן בקהילה 24/2023

 

רכז בית הספר כעוגן בקהילה 24/2023

بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

فاكس: 6111175/04

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

 

עיריית אום אל פחם

מכרז פומבי 24/2023

מס' דיגיטאלי 319

תפקיד : רכז בית הספר כעוגן בקהילה

 

אחוז משרה :- 60% -70%* 10 משרות חלקיות .

 

כפיפות :- מנהל מח' נוער

 

דרגה :- לפי תואר

 

דירוג :- חינוך נוער וקהילה

 

תיאור התפקיד:

٠    פועל לקידום רעיון בית הספר כעוגן בקהילה בפני הגורמים השונים בבית הספר וביישוב.

٠    שותף בהכנת תכנית פעולה שנתית , מפעיל את התוכנית החינוכית שנקבעה ע"׳ הועדה

הבית ספרית וועדת ההיגוי הרשתיות בהלימה לצרכים של התלמידים, צוותי ההוראה והנוער, ההורים ואנשי

הקהילה ועקב את ביצועה.

٠    אחראי להפעלה ויישום ערוצי הפעולה בתוכנית לרבות: חוגי העשרה לילדים, תכניות חינוכיות לנוער, יוזמות קהילתיות, ימי שיא ופעילות המיועדת לקדם מעורבות ההורים והקהילה.

٠    יוזם ופועל לפיתות מענים נוספים המשרתים את תפיסת בית ספר כעוגן בקהילה ופיתוח תרבות פנאי משמשתית לילדים לבני הנוער והקהילה.

٠    מתאם ומקשר בין כל הגורמים השותפים לרעיון וליישום בית הספר כעוגן קהילה קהילתי ומסייע בקיום תקשורת רב-כוונת ואיגום משאבים.

٠     דואג לניצול יעיל ואחראי של המשאבים לטובת כלל המשתתפים בפעילות והקהילה.

٠    פועל לקידום, לפרסום, שיווק ותיעוד פעילות בית ספר כעוגן בקהילה בקהילת בית ספר כעוגן בקהילה

וביישוב.

٠    אחראי, בסיוע הגורמים הקשורים לנושא, להזנת נתוני הפעילות ומעקב אחר נוכחות והתמדה של הפעילים להערכת הפעילות ולהפקת לקחים.

٠    מפעיל הדרכות תומכות לכל הפעילים בבית הספר, בקהילה ולמפעיל הפעילות בהתאמה לתכנים ולדרישות מערכת החינוך (משרד החינוך, הרשות ובית הספר).

٠     מקיים קשר עם מפקחים ועמיתים מבתי ספר אחרים.

٠     שותף בפורום לפיתוח מקצועי ברשות ובהכשרות מנהל תברה ונוער.

٠    פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו, עם יחידת הנוער ברשות המקומית ובהתאם להנחיותיהם,

ועל פי מדיניות משרד החינוך- מנהל חברה ונוער.

דרישות התפקיד:

השכלה:

תואר ראשון אקדמי חינוך / חינוך בלתי פורמאלי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הכשרה: השתתפות בקורס הכוון לרכזי בתי ספר כעוגן בקהילה.

ניסיון:

3 שנות ניסיון בתחומים הבאים : הוראה או הדרכה ,ניהול /ריכוז בית ספר קהילתי, ארגון

והפעלת פרויקטים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

כישורים אישיים:

٠     יכולת ניהול וארגון .

٠     יכולת תכנון וניהול תקציב, יחס אנוש ותקשורת אישית תקינה.

٠     יכולת לשיתוף פעולה עם מוסדות וארגונים במערכת החינוך ובקהילה.

٠     יכולת הנחיה.

٠     יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

٠     יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

רישיון לעיסוק בתפקיד.

"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער:- תעודת בוגר הקורס להכשרת רכזי בתי ספר כעוגן בקהילה.

 

רישום פלילי:-

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הנסיון .

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, ,

וזאת לא יאוחר מיום 16.2.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר