בטעינה...

מתכנן אסטרטגי ברשות 39/2023

 

מתכנן אסטרטגי ברשות 39/2023

מכרז פומבי מס' 39/2023

מס' מכרז – דיגיטלי 354

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד מתכנן אסטרטגי ברשות

היחידה:

אגף הנדסה.

תואר המשרה:

מתכנן אסטרטגי ברשות.

דרגת המשרה ודירוגה:

39-41דירוג הנדסאים אדריכלים או הנדסאי אדריכלות ומתכנני ערים או משפטים או מח"ר או לפי 30%- 40% לפי חוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים.

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

חיצוני.

תיאור תפקיד:

א.     ייזום וגיבוש תכנית אסטרטגית- תכנונית למיצוב הרשות, לפיתוח כלכלי ולפתרון בעיות הדיור, ומעקב אחר יישום התוכנית.

ב.      גיבוש תכנית עבודה לאגף הנדסה (מהנדס הרשות וצוותו) ומעקב אחר יישום התוכנית

ג.      ניהול בפועל של הכנת תוכניות מפורטות למימוש היעדים בסעיף 2 לעיל, עד אישורן ומימושן-אל מול גורמי הוועדה המרחבית.

ד.      ארגון כתיבת ההנחיות המרחביות של הרשות ועדכון ההנחיות.

ה.     ניהול הקשר עם הציבור בכל הקשור לקידום תוכניות לאיחוד וחלוקה וגיבוש הסכמות למימוש התנכית.

ו.       כל מטלה נוספת שמבקש מהנדס העיר בתחום העיסוק הרחב.

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. באחד מהמקצועות הבאים: הנדסה אדריכלות, גאוגרפיה

הנדסאי אדריכלות בעל תואר שני בתכנון ערים, כלכלה ,משפטים, מנהל עסקים מדעי חברה ומדעי הרוח .

המועמדים בקטגוריה זו יידרשו לעבור השתלמות (על חשבון העבודה) בת חצי שנה יום בשבוע שתעובר עלי ידי מינהל התכנון בת"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה

 

 

 

 

תנאי סף:

דרישות נסיון

ניסיון מקצועי

נדרש ניסיון של 2 שנים לפחות בעבודה הקשורה, שירות לתכנון אסטרטגי ברשות .

.

 

·        

ניסיון ניהולי­ לא נדרש.

דרישות נוספות

·       שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

·       יישומי מחשב- היכרות ע תוכנות OFFICE.

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

        עבודה מול מאגרי מידע ומחקריים.

        ייצוג הרשות בפרומים מקצועיים מחוץ לרשות.

        ראייה סביבתית אינטגרטיבית.

כפיפות:

מהנדס העירייה .

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 16.03.202.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 


 

·        

ניסיון ניהולי­ לא נדרש.

דרישות נוספות

·       שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

·       יישומי מחשב- היכרות ע תוכנות OFFICE.

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

        עבודה מול מאגרי מידע ומחקריים.

        ייצוג הרשות בפרומים מקצועיים מחוץ לרשות.

        ראייה סביבתית אינטגרטיבית.

כפיפות:

מהנדס העירייה .

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 16.02.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד