בטעינה...

רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 46/2023

 

רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה 46/2023

 


بلدية ام الفحم

جناح الموارد البشرية والسكرتارية

هاتف 048285600

 

فاكس: 6111175/04

logo-wide.jpg

עיריית אום אל פחם

אגף משאבי אנוש ומזכירות

טל: 048285600

פקס: 04/6111175

 

מכרז פומבי 46/2023

מס' מכרז דיגטאלי 366

עיריית א.א.פחם

רכז פעילות צעירים עם מוגבלות בהקיף של 60% משרה.

 

60%

אחוז משרה

37-39

מח"ר

מרכז הצעירים והצעירות

דרגה

דירוג

כפיפות

ריכוז והפעלה של הפעילות הייעודית לצעירים עם מוגבלות על פי המטרות שנקבעו לפעילות ובתכנית העבודה; איסוף וריכוז מידע ונתונים עדכניים אודות אוכלוסיית הצעירים עם המוגבלויות ברשות המקומית; ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה; תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום הפעילות; אחראי לעמידה ביעדים של הפעילות; מתן הדרכה והכוונה באופן מתמשך לצעירים עם מוגבלות; מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום; מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד ולממונים ברשות המקומית.

. רכז פעילות צעירים עם מוגבלות יועסק על ידי הרשות המקומית אך ורק בעבור התכנית, כפוף למנהל יחידת הצעירים או מנהל מרכז הצעירים, ככל שיש, ואם לא קיים כפוף לרכז מעורבות חברתית, ויקבל הנחיות מקצועיות מהמשרד. כמו כן, הוא ישתתף בהכשרות והדרכות שיערוך המשרד )אם יערוך( וככל שהמשרד קבע לגביהן חובת השתתפות.

 

 

תיאור תפקיד

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או סטודנט לתואר בשנת הלימודים האחרונה שלו- הצגת אישור מוכח מהמוסד האקדמי המוכיח זאת.

נסיון :

בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים. עדיפות לבעלי ניסיון בפעילויות חברתיות לצעירים עם מוגבלות או בניהול צוות מתנדבים. תינתן עדיפות להעסקת אדם עם מוגבלות, ככל האפשר

דרישות התפקיד

יובהר כי זהותו של רכז פעילות צעירים עם מוגבלות כפופה לאישור המשרד

-עברית ברמה גבוהה

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

 

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע 30.03.2023

מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

 

בברכה 

ראש העירייה 

ד"רסמירמחאמיד