בטעינה...

ראש צוות תחום של"מ תקון 47/2023

 

ראש צוות תחום של"מ תקון 47/2023

ראש צוות תקון مناقصة داخلية 100

מכרז פומבי47/2023

דיגיטאלי 370

עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד ראש צוות תחום של"מ תקון

אחוז משרה :100%

רמה ניהולית : לפי הסכם הקיבוצי החדש לעובדים סוציאליים מיום 01.09.2022 כפוף לאישור וההכרה ותקצוב משרד הרווחה .

כפיפות:מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

תיאור המשרה :

        אחראי על מתן השרות ע״י הצוות לפונים ביישוב.

        שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ״י מדיניות המשרד.

        אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה ביישוב שבאחריותו.

        אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.

        אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.

        אחראי לתפקוד מקצועי ומנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.

        מדריך ראש צוות ממונה על עו״ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות( נוער/ות וצעירים/ות, התמכרויות, מפת״ן, שיקום האסיר, ומרחב הלב) בהיקף של 8־6 משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים סמך - מקצועיים ועובדי מינהל וזכאות בצוות

        מנחה מדריך ומייעץ לעו״ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה ,מתאם עבור העובד הדרכה־ ייעוץ מקצועיים.

        אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם

        מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.

        מנחה ומדריך את צוות העובדים הסוציאליים כקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. מעריך בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת לשנה.)

        אחראי על פיתוח וקידום אישי ־מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות היעד.

        אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו יישוב ,בהתאם להחלטת מנהל המחלקה .

        יוזם פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שביישוב.

        בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.

        אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצועו התקין.

        חבר בצוות הבכיר של המחלקה

        מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול זמנו.

        מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם לצורך.

        כל משימה בתחום העיסוק הרחב.

דרישות המשרה

      בעל תואר בעבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ תואר B.A .

       ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.

      בוגר קורס מדריכים/ראשי צוות או סיום לימודי מ.א. במגמת הדרכה מוכרת באוניברסיטה וקיבל מהמשרד תעודת מדריך מוסמך. או שמדריך או ראש הצוות שייבחר במכרז יחתום על התחייבות להשתתף בקורס כחובה בתוך שנתיים מיום בחירתו לתפקיד, במידה ומתקיים קורס. היה ולא יתקיים קורס במהלך תקופת התחייבותו ,יהיה עליו להשתתף בקורס שייפתח במועד הקרוב ביותר . המשך תפקידו יאושר בהתאם.

       רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .

הערה:

מי שמשתתף בקורס מדריכים ראשי צוות ומשובץ בפועל במשרת מר״צ מיום תחילת הקורס או לאחר פתיחת הקורס, זכאי לשכר של מר״צ. אם לא יעמוד בדרישות הקורס יוחזר למשרתו הקודמת ושכרו ישולם בהתאם למשרתו הקודמת.

 

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 30.03.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד