בטעינה...

פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 48/2023

 

פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 48/2023

מכרז פומבי מס' 48/2023

מס' מכרז – דיגיטלי371

 

תפקיד פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)

היחידה:

יחידת פיקוח עירוני (שיטור עירוני)

תואר המשרה:

פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)

דרגת המשרה ודירוגה:

דירוג מנהלי 5-8

היקף העסקה:

100%*2

סוג מכרז:

פומבי

תיאור התפקיד:

פקח עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך כפקח מסייע בהתאם להוראות פרק די לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע״א- 2011 )להלן - החוק(, האחראי על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית, במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני, וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

עיקרי התפקיד:

‏א.     ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומית וכמוגדר ב״סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני.

‏ב.      שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית.

‏ג.      סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראת החוק.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

‏א.     השכלה:

12 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות.

‏ב.      דרישות מקצועיות:

٠ מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע״י חטיבת האבטחה במ״י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה אי וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע״י המשרד לביטחון פנים - תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

٠ בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב״כ – יתרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

ניסיון מקצועי:

עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.

דרישות נוספות

דרישות נוספות:

٠ אישור ובדיקה של היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו כי המועמד עומד בדרישות פרקים ג׳ ו-ד׳ לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע״א-2011, בעל תעודת פקח עירוני.

 

 

כאמור בפרק גי וכי הוא עומד בתבחינים הקבועים בסעיף 10 לחוק.

٠     אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי - באישור יחידת ביטחון המידע (יחב״מ).

٠     אישור מרופא תעסוקתי מורשה בדבר כשירות הרפואית

٠     תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית

٠     שפות - שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

٠     יישומי מחשב - ידע וניסיון בעבודה עם יישומי האופיס.

٠     רישיון נהיגה דרגה B בתוקף.

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

‏א.     אמינות

‏ב.      יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ

‏ג.      יכולת התמודדות עם לחץ

‏ד.      יחסי אנוש טובים

‏ה.     ייצוגיות

‏ו.      סמכותיות

‏ז.      יוזמה

‏ח.     עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל

‏ט.     פעילות בלבוש ייחודי (מדים)

היעדר רישום פלילי:

בהתאם לאמור בסעיף תנאי כשירות נוספים. יובהר, כי בהתאם להוראות החוק נדרש אישור קצין משטרה בכיר כי אין מניעה להסמיכו כפקח מסייע מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

כפיפות:

מנהל מדור הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)

3

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים 13.04.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

 

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

·       תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

 

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר