בטעינה...

החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 02.2023

 

החברה הכלכלית: הקמת מבנה מסחרי 02.2023

החברה הכלכלית לפיתוח א.א.פחם

מכרז מס' 02/2023

הקמת מבנה מסחרי

החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם מכריזה בזאת על כוונתה לקבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בניה להקמת מבנה מסחרי.

ניתן לקבל את חומר המכרז, התוכניות וכתב הכמויות ממשרדי החברה הכלכלית בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 2000 ₪ בקופת החברה ושלא יוחזרו אם זכה הקבלן ובאם לא .

1. התנאים להשתתפות במכרז נמצאים בחומר המכרז, ניתן לעיין במכרז באתר העירייה. קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים והמוכשרים לעבודות אלו סמל- 100 עם צירוף תעודות בסיווג כספי מתאים

2. על המשתתפים להגיש את הצעותיהם עד יום תאריך 25/05/2022 בשעה 14:00 אישית לתיבת המכרזים במעטפה סגורה שירשם עליה (מכרז מס' 08/2022) במשרד החברה הכלכלית במבנה העירייה.

3. סיור הקבלנים יתקיים ביום שני 15/05/2022 בשעה 10:00 ממשרדי החברה הכלכלית אום אל פחם.

4. על המשתתפים לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם לפי הנוסח המצורף בחומר המכרז, ע"ס 250,000 ₪ בתוקף עד 25/08/2023 אין לצרף ערבות מחשבונות בנק שלא שייכים לקבלן מגיש ההצעה, ערבות כזו לא תתקבל.

לפרטים 04-8285694/048285674

מסמכי המכרז

 

בכבוד רב

ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה

ד"ר סמיר מחאמיד