בטעינה...

עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 57/2023

 

עובד תעסוקה במרכז (עוצמה ) 57/2023

מכרז פומבי מס' 2023/57

מס' דיגיטלי – 397

 

תפקיד עובד תעסוקה במרכז (עוצמה )

אחוז המשרה:50%

דרוג ודרגה ־ דירוג מח״ר דרגה (37-39)

כפיפות - למנהלת מחלקת רווחה .

דרישות המשרה:

·       בעל תואר ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

(עדיפות לבעל תואר ראשון במדעי החברה והרוח)

·       רצוי ניסיון של שנה לפחות בתחום התעסוקה.

·       השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד.

תיאור המשרה

·       אחריות כוללת על תהליך הליווי האישי בתחום התעסוקה של מקבלי השירות במרכז עוצמה, החל מקבלתם לתכנית הליווי התעסוקתית ועד סיומה, כולל: אינטייק ואבחון תעסוקתי, בניית תכנית ליווי אישית, אימון אישי וסיוע בהשמה בעבודה.

·       פיתוח תכניות להתפתחות תעסוקתית.

·       ייעוץ לצוות המרכז בתחום התעסוקה וכן לצוות המחלקה בהתאם להנחיות מרכז עוצמה.

·       איתור צרכים של מקבלי השירות בתחום התעסוקה.

·       איסוף, ריכוז והכנת נתונים אודות הצרכים בתחום התעסוקה של מקבלי השירות במרכז עוצמה.

·       פיתוח מענים קהילתיים בתחום התעסוקה כולל:

·       מיפוי הצרכים בתחום התעסוקה של מקבלי השירות.

·       ייזום ופיתוח מענים בתחום התעסוקה כולל תכניות ופרויקטים מקדמי ותומכי תעסוקה בהתאם לצרכי מקבלי השירות.

·       יצירת קשרים, שיתופי פעולה ותאום הפעילות עם מסגרות, מוסדות וארגונים שונים בתחום התעסוקה ־ ובכלל זה גם ארגונים המקדמים השכלה והכשרה מקצועית כגון שרות התעסוקה, ארגוני מגזר שלישי ועוד.

·       ייזום ופיתוח הכשרות והשתלמויות תוך־ מחלקתיות לצורך עדכון הידע והמידע על אודות תחום התעסוקה.

עבודה עם רכזי תכניות העוני, הסיכון והפיקוח המחוזי בתחומי העיסוק.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

 

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד, אישורים ממעסיקים שונים אודות הניסיון.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 25.05.2023

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

·       מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

·       המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה

 

 

 

 

בברכה

ראש העירייה

ד"ר סמיר מחאמיד