בטעינה...

דוח שנתי - 2018

 

דוח שנתי - 2018

הדוח השנתי לפי חוק חופש המידע

לשנת 2018

הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הוא אגבאריה מוחמד רפעת.

סיכום הבקשות שהוגשו לעירייה במהלך שנת 2018.

טבלה 1: פילוח הבקשות בהתאם לתשובה.

מספר

אחוזים

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

50

86.2%

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2

3.4%

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4

6.9%

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

3.4%

סה"כ

58

100% 

 

טבלה 2: פילוח הבקשות לפי אורך זמן הטיפול

       מספר הבקשות שהטיפול בהן הסתיים הוא 56

 

אורך זמן הטיפול

מספר

אחוז

 

עד 15 יום

13

23.2%

 

בין 16 ל-30 יום

26

46.4%

 

בין 31 ל-60 יום

13

23.2%

 

בין 61 ל-120 יום

2

3.6%

 

מעל 120 יום

2

3.6%

 

סה"כ

56

100%

 

 

לא הוגשו עתירות לבית המשפט.

 

אגרת הגשת הבקשה עפ"י החוק היא 20 שקלים, במקרים מיוחדים ניתנו פטורים מהאגרה בהתאם להוראות החוק.

העיריה גבתה תשלומים נוספים על הטיפול בבקשות בגובה של 282 ₪

סה"כ אגרות שנגבו במהלך השנה 1002 ₪.

 

האגרות לשנת 2018

1.      20 ₪ אגרת הגשת הבקשה, מתן פטורים בהתאם להוראות החוק.

2.      30 ₪ תמורת כל שעת עבודה מעבר לשעה הרביעית.

3.      20 אגורות תמורת צילום דף

4.      2.5 ₪ תמורת תקליטור.

 

לעירייה עומדת הזכות לגבות הוצאות עד 149 ₪ ללא קבלת הסכמתו של מגיש הבקשה, אולם במקרה שההוצאות עולות על סכום הנ"ל, העירייה תפנה למבקש המידע כדי לקבל את הסכמתו.