בטעינה...

דוח שנתי - 2019

 

דוח שנתי - 2019

הדוח השנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2019

הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הוא אגבאריה מוחמד רפעת.

סיכום הבקשות שהוגשו לעירייה במהלך שנת 2019.

טבלה 1: פילוח הבקשות בהתאם לתשובה.

 

 

 

מספר

אחוזים

 

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

32

72.7%

 

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

4

9.1%

 

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

2.3%

 

הטיפול בבקשה הופסק בגלל אי תשלום אגרה

5

11.4%

 

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

4.5%

 

סה"כ

44

100% 

 

 

טבלה 2: פילוח הבקשות לפי אורך זמן הטיפול

       מספר הבקשות שהטיפול בהן הסתיים הוא 44

 

אורך זמן הטיפול

מספר

אחוז

 

עד 15 יום

11

25.0%

 

בין 16 ל-30 יום

24

54.5%

 

בין 31 ל-60 יום

8

18.2%

 

בין 61 ל-120 יום

1

2.3%

 

מעל 120 יום

0

0%

 

סה"כ

44

100%

 

     

 

הוגשה עתירה אחת לבית המשפט.

 

אגרת הגשת הבקשה עפ"י החוק היא 20 שקלים, במקרים מיוחדים ניתנו פטורים מהאגרה בהתאם להוראות החוק.

העיריה לא גבתה תשלומים נוספים.

סה"כ אגרות שנגבו במהלך השנה 240 ₪.

 

האגרות לשנת 2019

1.     20 ₪ אגרת הגשת הבקשה, מתן פטורים בהתאם להוראות החוק.

2.     30 ₪ תמורת כל שעת עבודה מעבר לשעה הרביעית.

3.     20 אגורות תמורת צילום דף

4.     2.5 ₪ תמורת תקליטור.

 

לעירייה עומדת הזכות לגבות הוצאות עד 149 ₪ ללא קבלת הסכמתו של מגיש הבקשה, אולם במקרה שההוצאות עולות על סכום הנ"ל, העירייה תפנה למבקש המידע כדי לקבל את הסכמתו.