בטעינה...

דוח שנתי - 2022

 

דוח שנתי - 2022

דוח – בקשות חופש המידע לשנת 2022

 

מספר

אחוזים

1. הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

22

68.8%

2.  הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

2

6.3%

3. הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

3

9.4%

4. הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

3

9.4%

5. הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

2

6.3%

6. הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

0.0%

סה"כ

32

100% 

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו

5

העילה

מספר

אחוזים

8(3) - לא ניתן לאתר

2

40.0%

8(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת

1

20.0%

9(א)(3) - פגיעה בפרטיות

2

40.0%

סה"כ

5

100.0%

5

יש לוודא כי הסכום ברובליקה העליונה ובסיכום העילות הראשיות - שווה

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

סך הבקשות הרלוונטיות

27

זמן הטיפול

במספר

באחוזים

עד 15 יום

4

14.8%

בין 16 ל-30 יום

10

37.0%

בין 31 ל-60 יום

8

29.6%

בין 61 ל-120 יום

4

14.8%

מעל 120 יום

1

3.7%

סה"כ

27

100%

סך האגרות שנגבו בשנה זו:

220