בטעינה...

מודעה בדבר קולות פסולים

 

מודעה בדבר קולות פסולים

מנהל הבחירות לעיריית אום אל – פחם

مدير الانتخابات لبلدية ام الفحم

מודעה

בדבר קולות פסולים

إعلان

 بشأن الأصوات اللّاغية

 

בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומית ( בחירות), התשכ"ה – 1965  מובא להלן לידיעת הצבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור:

بموجب المادة 54 من قانون السلطات المحلية (انتخابات) - 1965 فإنني أبلغ الجمهور بمضمون المادة 63 من القانون المذكور:

" קולות פסולים" 63.  אלה יהיו קולות פסולים

"الأصوات اللّاغية"

63.

ستكون هذه هي الأصوات اللّاغية -

1.     פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב), במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהלת הבחירות;

بطاقة تصويت تتواجد في مغلّف لا يحمل علامة كما جاء في المادة 50 (ب)،  في مغلف لم يتم التوقيع عليه بموجب تعليمات هذا القانون أو في مغلّف لم يتم توفيره من قبل مدير الانتخابات؛"

2.     פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;

بطاقة تصويت تتواجد في مغلف أضيفت له علامة من شأنها الكشف عن هوية المصوّت؛

3.     מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה;

مغلّف تصويت يوجد فيه أي غرض غير بطاقة التصويت؛

4.     ..................................

5.     מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות;

مغلّف تصويت لانتخابات المجلس تتواجد فيه بطاقة تصويت لرئاسة السلطة؛

6.     מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות – פסולים שני הקולות;

مغلّف تصويت لانتخابات المجلس تتواجد فيه بطاقة تصويت للمجلس وبطاقة تصويت لرئاسة السلطة - يتم إلغاء كلا الصوتين؛

7.     מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון;

مغلف تصويت تتواجد فيه أكثر من بطاقة تصويت واحدة؛ لكن إذا كانت في مغلف التصويت أكثر من ثلاث بطاقات تصويت متطابقة لقائمة مرشحين واحدة، لن يتم إلغاء الصوت لهذا السبب، لكن لن يتم أخذ البطاقات الإضافية بعين الاعتبار؛

8.     פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע;

بطاقة تصويت أضيفت إليها علامة ما قد تكشف عن هوية المصوّت؛

9.     פתק ריק שאין עליו ולא כלום;

بطاقة فارغة لم يكتب عليها أي شيء؛

10. פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה;

بطاقة لا تحمل حرف أو أحرف قائمة مرشحين تمت المصادقة عليها؛

11. פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;

          بطاقة تحمل لقب القائمة فقط ولا تحمل حرفا؛

12. (א)   פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);

بطاقة تصويت غير ملائمة لتعليمات المادة 51 أو المادة 61 (ج)؛

(ב)   נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.

إذا وجدت ضمن بطاقات التصويت لقائمة ما عدة بطاقات التصويت بخط اليد، دون أن يكون فيها أي سبب من أسباب الإلغاء الواردة في الفقرات (1) حتى (11)، لكن ثبت أن أكثر من بطاقة تصويت واحدة قد تمت كتابتها بخط يد شخص واحد، يجب أن يتم احتساب بطاقة واحدة فقط من البطاقات المذكورة كصوت صحيح وإلغاء بقية البطاقات المكتوبة بخط يد نفس الشخص".

הערה 2:

פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם לדוגמא שאושרה על ידי.

פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא פתק פסול.

דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות בזה בהודעה נפרדת.

ملاحظة 2: يجب أن تكون بطاقات التصويت المطبوعة، متلائمة مع  النموذج الذي صادقت عليه.  ستكون بطاقة التصويت غير الملائمة للنموذج  بطاقة لاغية. سيتم نشر بطاقات التصويت المصادق عليه  بهذا.

בהתאם לסעיף 61 (ג), במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר בעט כחול אות הרשימה או האות עם הכינוי ותו לא: כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.

ضمن بيان منفصل بموجب المادة 61(ج), بدلا من البطاقة المطبوعة, يمكن استخدام بطاقة تصويت فارغة كتب عليها بخط يد المصوّت، بقلم حبر أزرق، حرف القائمة أو الحرف مع الكنية فقط؛ يحق لكل ناخب أن يحصل من لجنة الصندوق على بطاقة فارغة.

הסבר: פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.

סעיף 63 (12)(ב) המצוין לעיל קובע כי רק פתק אחד בכתב יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר הפתקים פסולים.

شرح: يجب ان تكون بطاقة التصويت بخط اليد, مكتوب بخط يد الناخب. المادة 63 (12) (ب) ينص الوارد أعلاه على ان بطاقة واحدة فقط بخط يد شخص معين, تعتبر صالحة, واذا ثبت وجود بطاقات أخرى بخط يد  الشخص  ذاته – تكون بقية البطاقات لاغية.

בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומית ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, חל סעיף 63 הנ"ל גם על הבחירות לראש הרשות.

بموجب المادة 7(ب) من قانون السلطات المحلية (انتخاب رئيس السلطة المحلية ونوابه وشغلهم للمنصب)، 1975، تسري المادّة 63 الواردة أعلاه حتى على الانتخابات لرئاسة السلطة.

מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7(ג) לחוק המוסיף על הוראות סעיף 63 הנ"ל;

لفت عناية الجمهور لمضمون المادة 7(ج) من القانون والتي تضيف إلى تعليمات المادة 63 أعلاه:

7.  (ג)   על פתק ההצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו ההוראות האלה;

       ( ج) تسري على بطاقة التصويت لانتخابات رئيس السلطة المحلية، التعليمات التالية:

 (2)   הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא, לפי דוגמה שאישרה מנהל הבחירות;

(2) يجب أن تحمل البطاقة اسم المرشح مطبوعا، بالعبرية أو بالعبرية والعربية، فقط لا غير؛ بموجب النموذج الذي صادق عليه مدير الانتخابات.

(5)   פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;

بطاقة لا تحمل اسم المرشح كما صادق عليه مدير الانتخابات - تعتبر صوتا لاغيا؛

(6)   פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;

بطاقة بخط يد عليها اسم مرشح بلغة غير العبرية أو العربية - تعتبر صوتا لاغيا؛

(7)   פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;

بطاقة بخط يد ليس بالإمكان فهم اسم المرشح منه أو ليس بالإمكان فهم إلى أي مرشح تم منح البطاقة - تعتبر صوتا لاغيا؛

(8)   נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

إذا تواجدت في مغلف التصويت لانتخابات رئيس السلطة المحلية بطاقة تصويت للمجلس - يعتبر الصوت لاغيا؛

 (9)   נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות;

إذا تواجدت في مغلف التصويت لانتخابات رئيس السلطة المحلية بطاقة تصويت لرئيس السلطة وبطاقة تصويت للمجلس - يعتبر الصوتان لاغيان؛

 

עו"ד מוחמד סרואן

المحامي محمد سروان

מנהל הבחירות לעירית אום אל פחם

مدير الانتخابات لبلدية ام الفحم

 

20/2/2024