בטעינה...

אח/ות ביום הארוך במסגרת בית ספא אל- אמל 21/2021

 

אח/ות ביום הארוך במסגרת בית ספא אל- אמל 21/2021

מכרז פומבי מס' 21/2021

מס' מכרז – דיגיטלי – 72

- מכרז חיצוני לתפקיד אח/ות ביום הארוך במסגרת בית ספא אל- אל

היחידה:

 מח'  רווחה

תואר המשרה:

אחות במסגרת בים ספר אל- אמל

דרגה

לפי תעודה /תואר

ודירוג

אחים ואחיות

היקף העסקה:

40%

סוג מכרז:

חיצוני

תנאי סף:

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

1.     בעל תואר אקדמי בתחום הסיעוד ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

2.     באח מוסמך מוכר ע"י משרד הבריאות.

 

 

 

מומה

 

 

 

 

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

1.     מוכנות לעבוד משעה 14:00 עד 18:00.

2.     בעל ניסיון בתחום- יתרון

3.     בעל יכולת להתקשר להתמודד עם אוכלוסיית היעד.

4.     בעל יכולת לבנות שותפויות עם צוות המעון יום.

5.      בעל התנהלות והתנהגות טובה

מנהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 2021/08/12.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר