בטעינה...

מנהל אגף שפע 24/2021

 

מנהל אגף שפע 24/2021

הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

מכרז פומבי מס' 24/2021

מס' מכרז – דיגיטלי – 80

- מכרז חיצוני לתפקיד מנהל אגף שפ״ע

היחידה:

שפ״ע.

תואר המשרה:

מנהל אגף שפ״ע ברשות.

דרגת המשרה ודירוגה:

41-43 דירוג מח"ר או לפי חוזה אישי 40%-50% כפוף לאישור

משרד פנים .

 

היקף העסקה:

100%

סוג מכרז:

חיצוני

תיאור תפקיד:

ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ״ע) ברשות, לטיפוח ושמירת חזות העיר ורווחת התושב. עיקרי תפקידיו:

1.     יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה.

2.     ניהול מערך התברואה ברשות.

3.     ניהול מערך הגינון וחזות הישוב.

4.     ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום

הקהילה.

5.     ניהול תחום התשתיות הלוגיסטיקה והאחזקה.

6.     אחריות על המחלקות ,תברואה ,בריאות, וטרינריה, רישוי עסקים, איכות סביבה, גינון, תחזוקה ......

7.     ביצוע כל משימה או מטלה בתחום הרחב של התפקיד.

תנאי סף:

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל  עסקים או מינהל ציבורי.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

מנהל השפ״ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ״ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.


 

 

ניסיון מקצועי:

·       עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ״ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

·       עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ״ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

·       עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ״ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

 


 

 

ניסיון ניהולי -

-ניסיון בניהול של 5 עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 40-42 ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

        עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

        עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

        נסיעות מרובות ברחבי הרשות.

       ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

       ניהול התקשרויות וקבלנים.

כפיפות:

מנכ״ל או מזכיר הרשות.

מנהלה:

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה שכולל:

1.     כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד.(חובה)

2.     מסמכים רלוונטיים לתפקיד.(חובה)

3.     קורות חיים + אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.(חובה)

4.     אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.(חובה)

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, , וזאת לא יאוחר מיום 23.09.2021.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע , מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו .

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

v     הבהרה : מועמדים מתאמים עליהם יוחלט , יעברו מכון איתור.

בברכה 

ד"ר סמיר מחאמיד

ראש העיר